Tháng 1 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? (ngonaz)

NGÀY ÂM LỊCH THỜI GIAN TỐT TRONG NGÀY Chủ Nhật ngày 1 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 10 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày Kỷ Mùi, tháng Sửu, năm Dần

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

– Ngày đen

Hổ (3h – 5h) Mèo (5h – 7h) Rắn (9h – 11h) Khỉ (3h – 5h) Chó (7h – 9h) Lợn (9h – 11h) Thứ hai ngày 02/01/2023 rơi vào ngày 11/12/2022 âm lịch – Ngày Bính Thân, tháng Sửu, năm Dần

– Ngày hoàng đạo

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ ba ngày 3 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 12 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày TÂN DẦU, tháng Quý Sửu, năm NHÂM ĐAN

– Ngày đen

Ti (23h – 01h) Hổ (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Dầu (5h – 19h) Thứ tư ngày 4 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 13 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày Mậu Tuất, tháng Sửu, năm Dần

– Ngày hoàng đạo

Dần (3h – 5h) Rồng (7h – 9h) Tỵ (9h – 11h) Thân (3h – 5h) Dậu (5h – 7h) Hợi (9h – 11h) Thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 14 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày Quy Hợi, tháng Quy Sửu, năm Nhâm Đàn

– Ngày hoàng đạo

Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Tuất (7h – 9h) Hội (9h – 23h) Thứ sáu ngày 06/01/2023 rơi vào ngày 15/12/2022 âm lịch – Ngày Giáp Tý, tháng Quy Sửu, năm Nhâm Đan

– Ngày đen

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Khỉ (15h – 17h) Dậu (5h – 19h) Thứ bảy ngày 7 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 16 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày SƯU, tháng Quý Sửu, năm NHÂM ĐĂNG

– Ngày đen

Hổ (3h – 5h) Mèo (5h – 7h) Rắn (9h – 11h) Khỉ (3h – 5h) Chó (7h – 9h) Lợn (9h – 11h) Chủ Nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 17 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày BIỆT ĐĂNG, tháng Quý Sửu, năm NHÂM ĐĂNG

– Ngày hoàng đạo

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 18 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày Đinh Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Đăng

– Ngày hoàng đạo

Ti (23h – 01h) Hổ (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Dầu (5h – 19h) Thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 19 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày Rồng, tháng Sửu, năm Dần

– Ngày đen

Dần (3h – 5h) Rồng (7h – 9h) Tỵ (9h – 11h) Thân (3h – 5h) Dậu (5h – 7h) Hợi (9h – 11h) Thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 20 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày Kỷ Kỳ, tháng Quy Sửu, năm Nhâm Đàn

– Ngày hoàng đạo

Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Tuất (7h – 9h) Hội (9h – 23h) Thứ năm ngày 12 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 21 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày Ngọ, tháng Sửu, năm Dần

– Ngày đen

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Khỉ (15h – 17h) Dậu (5h – 19h) Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 22 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày TÂN MŨI, tháng Quy Sửu, năm Nhâm Đàn

– Ngày đen

Hổ (3h – 5h) Mèo (5h – 7h) Rắn (9h – 11h) Khỉ (3h – 5h) Chó (7h – 9h) Lợn (9h – 11h) Thứ bảy ngày 14 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 23 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày NAM THẦN, tháng Quý Sửu, năm NAM ĐÀN

– Ngày hoàng đạo

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Chủ Nhật ngày 15 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 24 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày Dậu, tháng Sửu, năm Dần

– Ngày đen

Ti (23h – 01h) Hổ (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Dầu (5h – 19h) Thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 25 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày Giáp Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Đan

– Ngày hoàng đạo

Dần (3h – 5h) Rồng (7h – 9h) Tỵ (9h – 11h) Thân (3h – 5h) Dậu (5h – 7h) Hợi (9h – 11h) Thứ ba ngày 17 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 26 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày HỘI, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Đàn

– Ngày hoàng đạo

Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Tuất (7h – 9h) Hội (9h – 23h) Thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 27 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày BÌNH TI, tháng Quý Sửu, năm NHÂM ĐAN

– Ngày đen

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Khỉ (15h – 17h) Dậu (5h – 19h) Thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 28 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày Sửu, tháng Sửu, năm Dần

– Ngày đen

Hổ (3h – 5h) Mèo (5h – 7h) Rắn (9h – 11h) Khỉ (3h – 5h) Chó (7h – 9h) Lợn (9h – 11h) Thứ sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 rơi vào ngày 29 tháng 12 năm 2022 âm lịch – Ngày Dần, tháng Sửu, năm Dần

– Ngày hoàng đạo

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ bảy ngày 21/01/2023 rơi vào ngày 30/12/2022 âm lịch – Ngày Kỷ Mậu, tháng Kỷ Sửu, năm Dần

– Ngày hoàng đạo

Ti (23h – 01h) Hổ (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Dầu (5h – 19h) Chủ nhật ngày 22/01/2023 rơi vào ngày 01/01/2023 âm lịch – Ngày con rồng, tháng con hổ, năm con mèo

– Ngày hoàng đạo

Dần (3h – 5h) Rồng (7h – 9h) Tỵ (9h – 11h) Thân (3h – 5h) Dậu (5h – 7h) Hợi (9h – 11h) Thứ hai ngày 23/02/2023 rơi vào ngày 02/01/2023 âm lịch – Ngày TÂN TÍ, tháng Giáp Đán, năm Quý Mão

– Ngày hoàng đạo

Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Tuất (7h – 9h) Hội (9h – 23h) Thứ ba ngày 24/01/2023 rơi vào ngày 03/01/2023 âm lịch – Ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Đán, năm Quý Mão

– Ngày đen

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Khỉ (15h – 17h) Dậu (5h – 19h) Thứ tư ngày 25/01/2023 rơi vào ngày 04/01/2023 âm lịch – Ngày Quý Mùi, tháng Giáp Đàn, năm Quý Mão

– Ngày hoàng đạo

Hổ (3h – 5h) Mèo (5h – 7h) Rắn (9h – 11h) Khỉ (3h – 5h) Chó (7h – 9h) Lợn (9h – 11h) Thứ năm ngày 26/01/2023 rơi vào ngày 05/01/2023 âm lịch – Ngày Giáp Thân, tháng Giáp Đan, năm Quý Mão

– Ngày đen

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ sáu ngày 27/01/2023 rơi vào ngày 06/01/2023 âm lịch – Ngày AT DẦU, tháng GIÁP DÂN, năm Quý Mão

– Ngày đen

Ti (23h – 01h) Hổ (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Dầu (5h – 19h) Thứ bảy ngày 28/01/2023 rơi vào ngày 07/01/2023 âm lịch – Ngày SINH TUẤT, tháng NHẬT ĐAN, năm QUỲ MẤT

– Ngày hoàng đạo

Dần (3h – 5h) Rồng (7h – 9h) Tỵ (9h – 11h) Thân (3h – 5h) Dậu (5h – 7h) Hợi (9h – 11h) Chủ Nhật ngày 29/01/2023 rơi vào ngày 08/01/2023 âm lịch – Ngày Đinh Hội, tháng Giáp Đàn, năm Quý Mão

– Ngày đen tối

Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Tuất (7h – 9h) Hội (9h – 23h) Thứ hai ngày 30/01/2023 rơi vào ngày 09/01/2023 âm lịch – Ngày Mậu Tý, tháng Giáp Đan, năm Quý Mão

– Ngày hoàng đạo

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Khỉ (15h – 17h) Dậu (5h – 19h) Thứ ba ngày 31/01/2023 rơi vào ngày 10/01/2023 âm lịch – Ngày Sửu, tháng Dần, năm MẶT TRĂNG

– Ngày hoàng đạo

Hổ (3h – 5h) Mèo (5h – 7h) Rắn (9h – 11h) Khỉ (3h – 5h) Chó (7h – 9h) Lợn (9h – 11h)

Viết một bình luận