Phản ứng SO2 + NaOH (tỉ lệ 1 : 1) ra NaHSO3 thuộc loại phản ứng hóa hợp đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về NaOH có lời giải, mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

NaOH + SO2 → NaHSO3

1. Phương trình phản ứng NaOH tác dụng với SO2

NaOH + SO2 → NaHSO3

2. Hiện tượng của phản ứng NaOH tác dụng với SO2

– Quan sát sự chuyển màu của chỉ thị phù hợp trước và sau phản ứng.

3. Cách tiến hành phản ứng NaOH tác dụng với SO2

– Dẫn khí SO2 từ từ đến dư vào ống nghiệm chứa NaOH và vài giọt chất chỉ thị.

4. Cách viết phương trình ion thu gọn của phản ứng NaOH tác dụng với SO2

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

NaOH + SO2 → NaHSO3

Bước 2: Viết phương trình ion đầy đủ bằng cách: chuyển các chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh thành ion; các chất điện li yếu, chất kết tủa, chất khí để nguyên dưới dạng phân tử:

Na+ + OH- + SO2 → Na+ + HSO3-

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn từ phương trình ion đầy đủ bằng cách lược bỏ đi các ion giống nhau ở cả hai vế:

OH- + SO2 → HSO3-

5. Mở rộng kiến thức về SO2

5.1. Tính chất vật lí

– Là không màu, mùi hắc, nặng hơn không khí (d = 6429≈2,2)

– Tan nhiều trong nước (ở 20oC, một thể tích nước có thể hòa tan được 40 thể tích SO2).

– Hóa lỏng ở -10oC.

– Là khí độc, hít thở phải không khí có khí này sẽ gây viêm đường hô hấp.

5.2. Tính chất hóa học

a. Lưu huỳnh đioxit là oxit axit

– SO2 tan trong nước tạo thành axit yếu và không bền:

SO2 + H2O ⇆ H2SO3

– SO2 tác dụng với dd bazơ tạo nên 2 loại muối: muối axit HSO3-, muối trung hòa SO32-.

SO2 + NaOH →NaHSO3(1)

SO2 + 2NaOH→ Na2SO3 + H2O (2)

+ Nếu nNaOHnSO2≤1: chỉ xảy ra phản ứng (1)

+ Nếu 1 < nNaOHnSO2< 2: xảy ra cả phản ứng (1) và (2)

+ Nếu nNaOHnSO2≥2: chỉ xảy ra phản ứng (2)

b. Lưu huỳnh đioxit là chất khử và là chất oxi hóa

(*)SO2 là chất khử

Khi gặp chất oxi hóa mạnh như O2 , Cl2 , Br2 : khí SO2 đóng vai trò là chất khử:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

(*) SO2 là chất oxi hoákhi tác dụng chất khử mạnh:

SO2 + 2H2S → 2H2O + 3S

5.3. Ứng dụng và điều chế lưu huỳnh đioxit

a. Ứng dụng

– Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp

– Tấy trắng giấy, bột giấy.

– Chống nấm mốc cho lương thực, thực phẩm …

b. Điều chế

– Trong phòng thí nghiệm:Đun nóng dd H2SO4 với muối Na2SO3, sau đó thu SO2 bằng cách đẩy không khí. Phương trình hóa học:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2

– Trong công nghiệp

Đốt cháy S hoặc đốt cháy quặng pirit sắt:

4FeS2 + 11O2→to2Fe2O3 + 8SO2

6. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1:Cho V lít SO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch Br2 dư. Thêm tiếp vào dung dịch sau phản ứng BaCl­2 dư thu được 2,33 gam kết tủa. Thể tích V là:

A. 0,112 lít

B. 1,12 lít

C. 0,224 lít

D. 2,24 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nBaSO4=0,01mol→nSO2=0,01mol

→VSO2=0,224(l)

Câu 2: Sục một lượng khí SO2 vào dung dịch Ba(OH)2, thu được dung dịch B kết tủa C. Đun nóng dung dịch B lại thấy xuất hiện kết tủa. Dung dịch B tác dụng với Ba(OH)2 sinh ra được kết tủa. Thành phần của dung dịch B là:

A. BaSO3 và Ba(OH)2 dư

B. Ba(HSO3)2

C. Ba(OH)2

D. BaHSO3 và Ba(HSO3)2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 ↓ + H2O

2SO2 + Ba(OH)2 → Ba(HSO3)2

Ba(HSO3)2→to BaSO3↓ + SO2 + H2O

Ba(HSO3)2 + Ba(OH)2 → 2BaSO3↓ + 2H2O

Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng hóa học: H2S + O2 (dư) →to X + H2O. Chất X có thể là

A. SO2

B. S

C. SO3

D. S hoặc SO2

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Do O2 dư nên X là SO2, phương trình hóa học:

H2S + 3O2 (dư) →to2SO2 + 2H2O

Câu 4:SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với

A. H2S, nước Br2, O2

B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4

C. dung dịch KOH, CaO, nước Br2

D. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

A loại H2S vì H2S là chất có tính khử nên khi phản ứng với H2S thì SO2 thể hiện tính oxi hóa.

B loại NaOH vì phản ứng giữa SO2 và NaOH không phải là phản ứng oxi hóa khử

C loại KOH vì phản ứng giữa SO2 và KOH không phải là phản ứng oxi hóa khử

D đúng

Các phản ứng là:

2SO2 + O2 ⇄to,xt2SO3

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

Câu 4:Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí SO2 (đkc) vào 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Muối thu được gồm:

A. Na2SO4

B. NaHSO3

C. Na2SO3

D. NaHSO3 và Na2SO3

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nSO2=0,1mol;nNaOH=0,15mol→nOH−=0,15mol

Ta có:

1<nOH−nSO2=1,5<2

Nên muối thu được gồm: NaHSO3 và Na2SO3

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít H2S (đktc) trong oxi dư, rồi dẫn tất cả sản phẩm vào 50 ml dung dịch NaOH 25% (D= 1,28). Nồng độ % muối trong dung dịch là

A. 47, 92%

B. 42, 96%

C. 42,69%

D. 24,97%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nH2S=0,4mol; nNaOH = 50.1,28.25100= 0,4 mol

2H2S + 3O2→ 2SO2+ 2H2O

→nSO2=0,4mol

Ta thấy: nOH−nSO2=1→Tạo muối axit: NaOH + SO2→NaHSO3

Theo PTHH: nNaHSO3=nSO2=0,4mol

→ mdd sau= 50.1,28 + 0,4.64 + 0,4.18 = 96,8g

→ %mNaHSO3=42,98%

Câu 6:Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lít khí SO2 (đkc) là:

A. 250 ml

B. 500 ml

C. 125 ml

D. 175 ml

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Vì NaOH tối thiểu cần dùng nên chỉ xảy ra phản ứng tạo NaHSO3 (tỉ lệ NaOH : SO2 =1:1)

NaOH + SO2 → NaHSO3

nNaOH=nSO2=0,25mol

Vdd NaOH = 0,125 (lít) = 125 (ml)

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam lưu huỳnh rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 10,85 gam

B. 16,725 gam

C. 21,7 gam

D. 32,55 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nS = 0,15 (mol)

nBa(OH)2=0,1mol

S + O2→to SO2

Theo PTHH: nSO2=nS=0,15mol

Ta có tỉ lệ: 1<nSO2nBa(OH)2<2

→ Thu được 2 muối: BaSO3 và Ba(HSO3)2

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

x →x→x (mol)

2SO2 + Ba(OH)2 → Ba(HSO3)2

2y→y→ y (mol)

Ta có hệ phương trình: nSO2=x+2y=0,15nBa(OH)2=x+y=0,1

Giải hệ phương trình →nBaSO3=x=0,05mol

Vậy mBaSO3=0,05.217=10,85g

Câu 8:Cho sản phẩm khí thu được khi đốt cháy 17,92 lít khí H2S (đktc) sục vào 200 ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28g/ml). Tính nồng độ phần trăm muối trong dung dịch ?

A. 32,81%

B. 23,81%

C. 18,23%

D. 18,32%

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

BTNT “S”: nSO2=nH2S=0,8mol

m dd NaOH = 200.1,28 = 256 gam

→ mNaOH = 256.25% = 64 gam

→ nNaOH = 1,6 mol

nNaOHnSO2=2

→ Muối sinh ra là Na2SO3

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

Theo PTHH:

nNa2SO3=nSO2=0,8mol→mNa2SO3=100,8g

Khối lượng dung dịch sau phản ứng :

m dd sau pư = 256 + 0,8.64 = 307,2 gam

Vậy C%Na2SO3=100,8307,2.100%=32,81%

Câu 9: Dẫn V lít khí SO2 vào dung dịch nước Br2 dư thu được dung dịch X. Cho thêm dung dịch BaCl2 cho đến khi kết tủa đạt cực đại thì dừng lại. Lọc kết tủa và sấy khô thu được 1,165 gam chất rắn. V có giá trị là:

A. 0,112 lít.

B. 0,224 lít.

C. 0,336 lít.

D. 0,448 lít.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Chất rắn sau khi sấy khô là BaSO4: nBaSO4=0,005mol

SO2 + Br2 +2H2O → H2SO4 + 2HBr

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

nH2SO4=nBaSO4=0,005mol

Mà nSO2=nH2SO4=0,005mol

→VSO2=0,112 lít

Câu 10: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít SO2 (đktc) vào 125 ml Ba(OH)2 1M thì thu được dung dịch X (coi thể tích dung dịch không đổi). Tính nồng độ chất tan trong dung dịch X

A. 0,4M

B. 0,2M.

C.0,6M

D. 0,8M

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nOH−=2nBa(OH)2=0,25mol

nSO2=0,15mol

→1<nOH−nSO2=1,67<2→sinh ra hỗn hợp muối BaSO3 và Ba(HSO3)2

Gọi số mol BaSO3 và Ba(HSO3)2 lần lượt là x,y

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

x x x

2SO2 + Ba(OH)2 → Ba(HSO3)2

2y y y

→x+y=0,125x+2y=0,15→x=0,1y=0,025

→CMBa(HSO3)2=0,2M

Câu 11: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí SO2(đktc) vào 2,5 lít Ba(OH)2 nồng độ a M. Thu được 17,36 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,04.

B. 0,03.

C. 0,048.

D. 0,43.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nSO2=0,12mol,nBaSO3=0,08mol

Bảo toàn nguyên tố S:

nSO2=nBaSO3+2nBa(HSO3)2

→nBa(HSO3)2=0,02mol

Bảo toàn nguyên tố Ba:

nBa(OH)2=nBaSO3+nBa(HSO3)2=0,1mol

→CMBa(OH)2=0,04M

Câu 12: Biết V lít SO2 (đktc) tác dụng với 500ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M tạo thành 12 gam kết tủa.Tìm giá trị lớn nhất của V?

A. 2,24.

B. 3,36.

C. 4,48.

D.8,96.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ta có: nCa(OH)2=0,25mol;nCaSO3=0,1mol

Giá trị Vmax khi sinh ra hỗn hợp muối CaSO3 và Ca(HSO3)2

Bảo toàn nguyên tố Ca: nCa(OH)2=nCaSO3+nCa(HSO3)2

→nCa(HSO3)2=0,15mol

Bảo toàn nguyên tố S:

nSO2=nCaSO3+2nCa(HSO3)2=0,4mol

→VSO2=8,96(l)

Câu 13: Dẫn V lít khí SO2 (ở đktc) qua 500 ml dung dịch Ca(OH)2 nồng độ x M , sau phản ứng thu được 3,6 gam kết tủa và dung dịch A. Đun nóng dung dịch A thu được thêm 2,4 gam kết tủa nữa. Giá trị của V và x là

A. 1,568 lít và 0,1 M

B. 22,4 lít và 0,05 M.

C. 0,1792 lít và 0,1 M

D. 1,12 lít và 0,2 M.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đun nóng dung dịch A thu được thêm kết tủa → có muối Ca(HSO3)2

nCaSO3=0,03mol

nCa(HSO3)2=nCaSO3=0,02mol

Bảo toàn nguyên tố S:

nSO2=nCaSO3+2nCa(HSO3)2=0,07→VSO2=1,568(l)

Bảo toàn nguyên tố Ca:

nCa(OH)2=nCaSO3+nCa(HSO3)2=0,05mol

→CMCa(OH)2=0,1M

Câu 14:Hãy chỉ ra phát biểu sai về SO2

A. SO2 làm đỏ quỳ tím

B. SO2 làm mất màu dung dịch Br2

C. SO2 là chất khí, màu vàng

D. SO2 làm mất màu cánh hoa hồng

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

SO2 là khí không màu.

Câu 15:Khí sunfurơ là chất có:

A. Tính khử mạnh.

B. Tính oxi hóa mạnh.

C. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

D. Tính oxi hóa yếu.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Khí sunfurơ là SO2.

Trong SO2, lưu huỳnh có số oxi hóa +4 là số oxi hóa trung gian nên SO2 vừa có tính oxi hóa và tính khử.

Câu 16: Hóa chất dùng để phân biệt CO2 và SO2 là

A. nước brom

B. Bari hiđroxit

C. phenolphtalein

D. dung dịch nước vôi trong.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

SO2 làm mất màu nước brom còn CO2 thì không

SO2 + Br2+ 2 H2O → 2 HBr + H2SO4

Câu 17: Cho các phản ứng sau:

a) 2SO2 + O2⇄xt,to 2SO3

b) SO2 + 2H2S →to 3S + 2H2O

c) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

d) SO2 + NaOH → NaHSO3

Các phản ứng mà SO2 có tính khử là:

A. a, c, d

B. a, b, d

C. a, c

D. a, d

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

a/ 2SO2 + O2⇄xt,to2SO3

c/ SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Trong hai phản ứng a và c, số oxi hóa của S trong SO2 tăng từ +4 lên +6 do đó SO2 thể hiện tính khử.

Câu 18: Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí SO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch thu được

A. hỗn hợp hai muối NaHSO3, Na2SO3 và NaOH dư

B. Hỗn hợp 2 chất NaOH, Na2SO3

C. Hỗn hợp hai chất SO2 dư, NaOH

D. Hỗn hợp hai muối NaHSO3, Na2SO3

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nSO2= 0,05 mol,n NaOH = 0,15 mol

VìnNaOHnSO2=0,150,05=3> 2→ chỉ tạo 1 muối là Na2SO3

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O

0,05 0,15 → 0,05

→ NaOH dư sau phản ứng

→ Dung dịch chứa 2 chất NaOH, Na2SO3

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
 • NaOH + CO2 → NaHCO3
 • 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O
 • NaOH + HCl → NaCl + H2O
 • NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O
 • 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4+ 2H2O
 • 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4+ Cu(OH)2 ↓
 • 2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2 ↓
 • 3NaOH + FeCl3 → 3NaCl+ Fe(OH)3 ↓
 • 2NaOH + Mg(NO3)2 → 2NaNO3 + Mg(OH)2 ↓
 • NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2+ 2H2O
 • NaOH + Cr(OH)3 → NaCrO2+ 2H2O
 • 2NaOH + Zn(OH)2 ↓ → Na2ZnO2 (dd)+ 2H2O
 • NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O
 • NaOH + NaHSO3 → Na2SO3 + H2O
 • 2NaOH + Ba(HSO3)2 → Na2SO3 + BaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ba(HCO3)2 → Na2CO3 + BaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HCO3)2 → Na2CO3 + CaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HSO3)2 → Na2SO3 + CaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O
 • 6NaOH + 3Cl2 -90oC→ 5NaCl + NaClO3 + 3H2O
 • 2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O
 • 2NaOH + ZnO → Na2ZnO2 + H2O
 • 2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O
 • NaOH + H2S → NaHS + H2O
 • NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O
 • NaOH + NH4Cl -to→ NaCl+ NH3 ↑ + H2O
 • NaOH + NH4NO3 -to→ NaNO3+ NH3 ↑ + H2O
 • 2NaOH + (NH4)2SO4 -to→ Na2SO4+ 2NH3 ↑ + 2H2O
 • CH3COOCH3 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + CH3OH
 • CH3COOC2H5 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + C2H5OH
 • C2H5Cl + NaOH -to→ NaCl + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -to→ NaBr + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -toC2H5OH→ NaBr + C2H4 ↑ + H2O
 • C2H5Cl + NaOH -toC2H5OH→ NaCl + C2H4 ↑ + H2O
 • C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
 • 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 ↑
 • Zn + 2NaOH -to→ Na2ZnO2 + H2 ↑
 • NaOH + NaHS → Na2S + H2O
 • 2NaOH + 2KHS → K2S + Na2S + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O
 • CH3COONa + NaOH -CaO,to→ CH4 ↑ + Na2CO3
 • H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O
 • AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl
 • ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 ↓ + 2NaCl
 • Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2 ↑
 • SiO2 + 2NaOH -to→ Na2SiO3 + H2O

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3