Phản ứng propilen + KMnO4 hay C3H6 + KMnO4 tạo ra C3H6O2 thuộc loại phản ứng oxi hóa không hoàn …

Read more

Phản ứng HCl + K2Cr2O7 tạo ra khí Cl2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng …

Read more

– IELTS KEY

Phản ứng C4H8 + HBr hoặc CH2=CH-CH2-CH3 + HBr hay CH2=CH-CH2-CH3 ra CH3-CHBr-CH2-CH3 thuộc loại phản ứng cộng đã được …

Read more

Bài viết hướng dẫn cách viết Cấu hình electron của P, phosphorus (photpho) theo chương trình sách mới của ba …

Read more