Phản ứng Ca(OH)2 + NO2 hay Ca(OH)2 ra Ca(NO3)2 hoặc Ca(OH)2 ra Ca(NO2)2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử …

Read more

Phản ứng CuO + HCl ra CuCl2 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính xác và …

Read more

Phản ứng KOH + CO2 (tỉ lệ 1 : 1) ra KHCO3 thuộc loại phản ứng hóa hợp đã được …

Read more

Phản ứng Al + H2SO4 đặc nóng ra H2S thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng …

Read more

Phản ứng Ca(OH)2 + CO hay Ca(OH)2 ra CaCO3 CO ra CaCO3 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã …

Read more

Phản ứng Ca(HCO3)2 + HCl hay Ca(HCO3) ra CaCl2 hoặc Ca(HCO3)2 ra CO2 hoặc HCl ra CaCl2 thuộc loại phản …

Read more

Phản ứng K + CH3COOH hay K ra CH3COOK hoặc K ra H2 hoặc CH3COOH ra CH3COOK thuộc loại phản …

Read more

Phản ứng Ba(OH)2 + K2CO3 tạo ra BaCO3 kết tủa thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng …

Read more

Phản ứng FeCl3 + HI hay FeCl3 ra FeCl2 hoặc HI ra I2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử …

Read more

Bên cạnh O2 thì CO2 là một hợp chất khí phổ biến và vô cùng quan trọng đối với bầu …

Read more

Phản ứng Ca(NO3)2 + Na2CO3 hay Ca(NO3)2 ra CaCO3 hoặc Ca(NO3)2 ra NaNO3 hoặc Na2CO3 ra CaCO3 hoặc Na2CO3 ra …

Read more

Phản ứng NaOH + Cr(OH)3 hay NaOH ra NaCrO2 hoặc Cr(OH)3 ra NaCrO2 thuộc loại phản ứng trao đổi đã …

Read more

Phản ứng Na + H3PO4 hay Na ra Na3PO4 hoặc H3PO4 ra Na3PO4 hoặc Na ra H2 thuộc loại phản …

Read more

Phản ứng Fe3O4 + H2SO4 loãng ra Fe2(SO4)3 và FeSO4 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng …

Read more

Phản ứng C + CO2 tạo ra CO thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, phản ứng hóa hợp đã …

Read more

Phản ứng Al2O3 + HCl ra AlCl3 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính xác và …

Read more

Phản ứng Cu(OH)2 + HCl hay Cu(OH)2 ra CuCl2 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính …

Read more

Phản ứng FeSO4 + HNO3 hay FeSO4 ra Fe2(SO4)3 hoặc HNO3 ra Fe2(SO4)3 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử …

Read more

Phản ứng C + H2SO4 đặc tạo ra CO2 và SO2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được …

Read more

Phản ứng FeCl3 + Na2S hay FeCl3 ra FeS hoặc Na2S ra FeS hoặc Na2S ra S thuộc loại phản …

Read more

Phản ứng SO2 + Br2 + H2O tạo ra H2SO4 và HBr thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã …

Read more