Phản ứng ZnO + H2SO4 hay ZnO ra ZnSO4 hoặc H2SO4 ra ZnSO4 thuộc loại phản ứng hóa hợp đã …

Read more

Phản ứng CH3COONa + NaOH -CaO,to hay CH3COONa ra CH4 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng …

Read more

Phản ứng Cr + H2SO4(đặc) hay Cr ra Cr2(SO4)3 hoặc H2SO4(đặc) ra Cr2(SO4)3 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử …

Read more

Phản ứng Fe(OH)2 + H2SO4 đặc thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng chính xác và …

Read more

Phản ứng Propin + Br2 tỉ lệ 1 : 2 hay C3H4 + Br2 tạo ra C3H4Br4 thuộc loại phản …

Read more

F2 + H2 → 2HF

Cách viết phương trình đã cân bằng Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi …

Read more

Phản ứng FeS2 + H2SO4 đặc tạo ra Fe2(SO4)3 và SO2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được …

Read more

Phản ứng Al + Fe3O4 tạo ra Al2O3 và Fe thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, phản ứng nhiệt …

Read more

Bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về andehit axetic. Cách điều chế chúng cũng như các phản …

Read more

Phản ứng Na + O2 hay Na ra Na2O hoặc O2 ra Na2O thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, …

Read more

Phản ứng BaCl2 + Na3PO4 tạo ra Ba3(PO4)2 kết tủa thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng …

Read more

Phản ứng NaOH + (NH4)2SO4 -to hay NaOH ra Na2SO4 hoặc (NH4)2SO4 ra Na2SO4 hoặc (NH4)2SO4 ra NH3 thuộc loại …

Read more

Phản ứng Li + N2 ra Li3N thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, phản ứng hóa hợp đã được …

Read more

Phản ứng NaOH + NaHSO3 hay NaOH ra Na2SO3 hoặc NaHSO3 ra Na2SO3 thuộc loại phản ứng trao đổi đã …

Read more

Phản ứng Fe3O4 + C hay Fe3O4 ra Fe hoặc CO ra CO2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử …

Read more

Phản ứng Ba(HCO3)2 + NaHSO4 tạo ra BaSO4 kết tủa và khí CO2 bay lên thuộc loại phản ứng trao …

Read more

Phản ứng Cu + Fe(NO3)3 hay Cu ra Cu(NO3)2 hoặc Fe(NO3)3 ra Fe(NO3)2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử …

Read more

K2O + H2O → KOH

1. Phương trình phản ứng K2O tác dụng với H2O: Phản ứng giữa K2O và H2O là một trong những …

Read more

Phản ứng NaNO3 + Mg + H2SO4 hay NaNO3 ra NO hoặc NaNO3 ra Na2SO4 hoặc Mg ra MgSO4 hoặc …

Read more

Phản ứng KOH + (NH4)2SO4 -to hay KOH ra K2SO4 hoặc KOH ra NH3 hoặc (NH4)2SO4 ra K2SO4 hoặc (NH4)2SO4 …

Read more

Phản ứng Cu(OH)2 + C2H4(OH)2 hay Etilen Glicol + Cu(OH)2 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng …

Read more

Phản ứng FeCl2 + H2SO4 hay FeCl2 ra FeSO4 hoặc H2SO4 ra FeSO4 hoặc H2SO4 ra HCl thuộc loại phản …

Read more

Bài viết Công thức tính nhanh đồng phân của ankin hay nhất, chi tiết với bài tập minh họa có …

Read more

Phản ứng SiO2 + NaOH -to hay SiO2 ra Na2SiO3 hoặc NaOH ra Na2SiO3 thuộc loại phản ứng trao đổi …

Read more

Cách nhận biết ion Cl- Muối clorua là muối của axit clohiđric, đa số muối clorua dễ tan trong nước, …

Read more

Phản ứng K + I2 hay K ra KI hoặc I2 ra KI thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, …

Read more

Phản ứng BaCl2 + KHSO3 tạo ra kết tủa BaSO3 và khí SO2 thuộc loại phản ứng trao đổi đã …

Read more

CaCO3 → CaO + CO2

1. Phản ứng chuyển hóa của CaCO3: Phản ứng chuyển hóa của CaCO3 là một quá trình quan trọng trong …

Read more