Phản ứng CH4 + O2 hay CH4 ra HCHO thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng …

Read more

Phản ứng Etyl fomat + H2O hoặc HCOOC2H5 + HOH hay HCOOC2H5 ra HCOOH hoặc HCOOC2H5 ra C2H5OH thuộc loại …

Read more

Phản ứng Al + HNO3 loãng ra NH4NO3 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng chính …

Read more

Phản ứng hóa học FeO + H2SO4 loãng tạo ra FeSO4 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân …

Read more

Phản ứng BaCl2 + K2CrO4 tạo ra kết tủa BaCrO4 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng …

Read more

Phản ứng Ca(OH)2 + HCl hay Ca(OH)2 ra CaCl2 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính …

Read more

NaCl → Na + Cl2

1. Tính chất của NaCl (Natri Clorua): Muối (NaCl) là một hợp chất hóa học được gọi là natri clorua. …

Read more

Phản ứng C6H5NH2 + Br2 hay Anilin + Br2 thuộc loại phản ứng thế ở nhân thơm đã được cân …

Read more

Phản ứng Al + AgNO3 tạo ra Al(NO3)3 và kết tủa Ag thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã …

Read more

Phản ứng SO2 + KMnO4 + H2O ra H2SO4 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng …

Read more

Phenol được biết đến là một chất độc hại và bị nghiêm cấm sử dụng cho thực phẩm. Tuy vậy …

Read more

Phản ứng CO2 + Ca(OH)2 dư hay tỉ lệ 1 : 1 ra CaCO3 thuộc loại phản ứng trao đổi …

Read more

Phản ứng FeCl2 + AgNO3 hay FeCl2 ra Fe(NO3)2 hoặc AgNO3 ra AgCl hoặc FeCl2 ra AgCl thuộc loại phản …

Read more

Bài viết về tính chất hóa học của Magie (Mg) gồm đầy đủ thông tin cơ bản về Mg trong …

Read more

– muzika

Phản ứng Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2 hay Ca(OH)2 ra CaCO3 hoặc Ba(HCO3)2 ra CaCO3 hoặc Ba(HCO3)2 ra BaCO3 thuộc loại phản …

Read more

Phản ứng Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2 hay Ca(OH)2 ra CaCO3 hoặc Ba(HCO3)2 ra CaCO3 hoặc Ba(HCO3)2 ra BaCO3 thuộc loại phản …

Read more

Phản ứng C3H4 + AgNO3 hoặc CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 hay CH≡C-CH3 ra AgC≡C-CH3 thuộc loại phản ứng thế …

Read more

CaCO3 → CaO + CO2

1. Phản ứng chuyển hóa của CaCO3: Phản ứng chuyển hóa của CaCO3 là một quá trình quan trọng trong …

Read more

Phản ứng Cu(OH)2 + CH3CHO hay Cu(OH)2 ra Cu2O hoặc CH3CHO ra CH3COOH thuộc loại phản ứng oxi hóa khử …

Read more