Phản ứng đề hidro hóa C2H6 tạo ra C2H4 (etan ra etilen) thuộc loại phản ứng tách đã được cân …

Read more

Phản ứng CrO3 + S hay CrO3 ra 2O3 hoặc S ra SO2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử …

Read more

Phản ứng C3H6 + Br2 hoặc CH2=CH-CH3 + Br2 hay CH2=CH-CH3 ra CH2Br-CHBr-CH3 thuộc loại phản ứng cộng đã được …

Read more

Phản ứng FeCl3 + H2O + NH3 hay FeCl3 ra Fe(OH)3 hoặc NH3 ra NH4Cl hoặc NH3 ra Fe(OH)3 thuộc …

Read more

Phản ứng Na + ZnSO4 + H2O hay Na ra Na2SO4 hoặc Na ra H2 hoặc Na ra Zn(OH)2 hoặc …

Read more

Phản ứng Cu + Cl2 hay Cu ra CuCl2 hoặc Cl2 ra CuCl2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, …

Read more

KClO3 → KCl + O2

KClO3 → KCl + O2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học viết phương trình điều chế oxi …

Read more

Phản ứng Fe + Br2 hay Fe ra FeBr3 hoặc Br2 ra FeBr3 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, …

Read more

Phản ứng NaOH + Zn(OH)2 ↓ hay NaOH ra Na2ZnO2 hoặc Zn(OH)2 ra Na2ZnO2 thuộc loại phản ứng trao đổi …

Read more

Phản ứng Al + Br2 ra AlBr3 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, phản ứng hóa hợp đã được …

Read more

Phản ứng nhiệt phân Al(NO3)3 hay Al(NO3)3 ra Al2O3 thuộc loại phản ứng phân hủy, phản ứng oxi hóa khử …

Read more

Phản ứng NaAlO2 + CO2 + H2O hay NaAlO2 ra Al(OH)3 hoặc NaAlO2 ra NaHCO3 thuộc loại phản ứng trao …

Read more

Phản ứng KOH + CH3COOH hay KOH ra CH3COOK hoặc CH3COOH ra CH3COOK thuộc loại phản ứng trao đổi đã …

Read more

Phản ứng C6H6 + Cl2 hay C6H6 ra C6H6Cl6 thuộc loại phản ứng cộng đã được cân bằng chính xác …

Read more

Phản ứng Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 hay Ca(HCO3)2 ra CaCO3 hoặc Ca(OH)2 ra CaCO3 thuộc loại phản ứng trao đổi đã …

Read more

Phản ứng Fe + HNO3 loãng ra NO thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng chính …

Read more

Phản ứng CuSO4 + NH3 + H2O hay CuSO4 ra Cu(OH)2 hoặc CuSO4 ra (NH4)2SO4 hoặc NH3 ra Cu(OH)2 hoặc …

Read more

Phản ứng Al + CO2 tạo ra Al2O3 và C thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân …

Read more

Phản ứng FeCl3 + NaOH ra Fe(OH)3 kết tủa thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính …

Read more

Phản ứng Cr + H2SO4 hay Cr ra CrSO4 hoặc H2SO4 ra CrSO4 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, …

Read more