Nhiệt độ thường: Fe(OH)2 bị O2 trong không khí oxi hoá thành Fe(OH)

2Fe(OH)2 ↓ + 1/2O2 + H2O → 2Fe(OH)3↓

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Lục nhạt Đỏ nâu – Điều chế: Fe2+ + 2OH-→ Fe(OH)2

b. Sắt (II) oxit: FeO

– Là oxit bazơ: FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

– Là chất khử: 2FeO + 4H2SO4 đ → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

– Là chất oxi hóa: FeO + CO → Fe + CO2

– Điều chế: Fe(OH)2 FeO + H2O

c. Muối sắt (II):

-Là chất oxi hoá: Zn + FeCl2 → ZnCl2 + Fe

-Là chất khử: 2FeCl2 + Cl2→ 2FeCl3

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4→ 5Fe2(SO4)3 + 3MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

2. Hợp chất Fe (III):

a. Sắt (III) hidroxit: Fe(OH)3

– Là một bazơ: Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

– Điều chế: Fe3+ + 3OH-→ Fe(OH)3

b. Sắt (III) oxit: Fe2O3

– Là oxit bazơ: Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

– Là chất oxi hoá: Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

– Điều chế: 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

c. Muối sắt (III):Là chất oxi hoá: Fe + 2FeCl3→ 3FeCl2

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

3. Oxit sắt từ: Fe3O4 (FeO.Fe2O3)

– Là oxit bazơ: Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

– Là chất khử: Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

– Là chất oxi hoá: Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

BÀI 33: HỢP KIM CỦA SẮT

− Gang:

+ Khái niệm: Hợp kim của Fe và C (2- 5%); Nguyên tắc sản xuất: Khử Fe2O3 bằng CO nhiệt độ cao − Thép:

+ Khái niệm: Hợp kim của sắt với C(0.01- 2%); Nguyên tắc sản xuất: giảm hàm lượng tạp chất cĩ trong gang.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮTBÀI 31: SẮT BÀI 31: SẮT

Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe?

A. [Ar] 4s23d6. B. [Ar]3d64s2. C. [Ar]3d8. D. [Ar]3d74s1.

to

to

Các loại quặng chứa Fe quan trọng:

• Hematit đỏ: Fe2O3 khan

• Hematit nâu: Fe2O3.nH2O

• Manhetit: Fe3O4

• Xiderit: FeCO3

Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+?

A. [Ar]3d6. B. [Ar]3d5. C. [Ar]3d4. D. [Ar]3d3.

Câu3: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+?

A. [Ar]3d6. B. [Ar]3d5. C. [Ar]3d4. D. [Ar]3d3.

Câu 1: Sắt nằm ở ơ thứ 26 trong bảng tuần hồn, cấu hình electron của ion Fe3+

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1

C.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 D.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2

Câu 2: Kim loại nào sau đây tác dụng với axit HCl lỗng và khí clo khơng cho cùng loại muối clorua kim loại A. Zn B. Cu C. Fe D. Al

Câu 3: Fe cĩ thể tan trong dung dịch chất nào sau đây?

A. AlCl3 B. FeCl3 C. FeCl2 D. MgCl2

Câu 4: Trong các phản ứng hố học cho dưới đây, phản ứng nào khơng đúng?

A.Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 B. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

C. Fe + Cl2 → FeCl2 D. Fe + H2O → FeO + H2

Câu 5: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là

A. CuSO4 và ZnCl2. B. CuSO4 và HCl. C. ZnCl2 và FeCl3. D. HCl và AlCl3.

Câu 6: Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nĩng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất khí đĩ là

A. NO2. B. N2O. C. NH3. D. N2.

Câu 7: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3

→

c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Thì tổng (a+b) bằng

A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

Câu 8: Phản ứng hố học nào sau đây xảy ra?

A. Cu2+ + 2Ag →Cu + 2Ag+ B. Cu + Pb2+ → Cu2+ + Pb

C. Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ D. Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe

Câu 9: Cặp chất khơng xảy ra phản ứng hố học là

A. Cu + dung dịch FeCl3. B. Fe + dung dịch HCl. C. Fe + dung dịch FeCl3. D. Cu + dung dịch FeCl2.

Câu 10: Chất cĩ tính oxi hố nhưng khơng cĩ tính khử là

A. Fe. B. Fe2O3. C. FeCl2. D. FeO.

Câu 11: Dung dịch muối FeCl3khơng tác dụng với kim loại nào dưới đây?

A. Zn B. Fe C. Cu D. Ag

Câu 12: Khi nung nĩng Fe với chất nào sau đây thì tạo ra hợp chất sắt (II) A. S B. Dung dịch HNO3 C. O2 D. Cl2

Câu 13: Dung dịch FeSO4 cĩ lẫn tạp chất CuSO4. Chất nào sau đây cĩ thể loại bỏ được tạp chất?

A. Bột Mg dư, lọc. B. Bột Cu dư, lọc. C. Bột Al dư, lọc. D. Bột Fe dư, lọc.

Câu 14: Trong các phản ứng sau phản ứng nào khơng phải là phản ứng oxi hĩa – khử A. Fe + 2HCl →FeCl2 + H2 B. 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu D. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Câu 15: Phản ứng nào dưới đây khơng thể xảy ra (1) Fe + MgSO4→Mg + FeSO4

(2) Fe + 2HCl → FeCl2+ H2

(3) Fe + 6HNO3đ , nguội → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (4) 2Fe + 3Cl2→2FeCl3

A. (1),(2) B. (1),(3) C. (3),(4) D. (2),(3)

Câu 16: Nhận định nào sau đây sai?

A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4 B. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3

C. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2 D. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3

Câu 17: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 quan sát thấy hiện tượng gì? A. Thanh Fe cĩ màu trắng và dung dịch nhạt màu xanh.

B. Thanh Fe cĩ màu đỏ và dung dịch nhạt màu xanh. C. Thanh Fe cĩ màu trắng xám và dung dịch cĩ màu xanh. D. Thanh Fe cĩ màu đỏ và dung dịch cĩ màu xanh.

Câu 18: Hỗn hợp kim loại nào sau đây tất cả đều tham gia phản ứng trực tiếp với muối sắt (III) trong dung dịch? A. Na, Al, Zn B. Fe, Mg, Cu C. Ba, Mg, Ni D. K, Ca, Al

Câu 19: Cho các kim loại: Fe, Ag, Cu và các dung dịch HCl, CuSO4, FeCl3. Số cặp chất cĩ thể phản ứng với nhau

làA. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 20: Cho luồng khí H2 dư đi qua ống nghiệm chứa hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, FeO, Fe3O4. Giả thiết các phản ứng xảy ra hồn tồn, hỗn hợp thu được sau phản ứng là

Câu 21: Cho các chất Cu, Fe, Ag và các dung dịch HCl, CuSO4 , FeCl2 , FeCl3 .Số cặp chất cĩ phản ứng với nhau là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 22: Cho bột Fe vào dung dịch HNO3 lỗng, phản ứng kết thúc thấy cĩ bột Fe cịn dư. Dung dịch thu được sau phản ứng là:A. Fe(NO3)3 B. Fe(NO3)3, HNO3 C. Fe(NO3)2 D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3

Câu 23: Hồ tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá

trị của m là A. 2,8. B. 1,4. C. 5,6. D. 11,2.

Câu 24: Hồ tan hồn tồn m gam Fe trong dung dịch HNO3 lỗng dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,448 lít

khí NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của m là A. 11,2. B. 0,56. C. 5,60. D. 1,12.

Câu 25: Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại sắt tạo ra 32,5 gam FeCl3?

A. 21,3 gam B. 14,2 gam. C. 13,2 gam. D. 23,1 gam

Câu 26: Hồ tan 22,4 gam Fe bằng dung dịch HNO3 lỗng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V làA. 2,24 . B. 3,36. C. 4,48. D. 8,96.

Câu 27: Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 lỗng thu được 560 ml một chất khí (ở đktc). Nếu cho một lượng gấp đơi bột sắt nĩi trên tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thu được m gam một chất rắn.

Giá trị m là A. 1,4 gam. B. 4,2 gam. C. 2,3 gam. D. 3,2 gam.

Câu 28: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đĩ Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy cĩ V lít khí (đktc). Giá trị của V là:

A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 4,48 lít. D. 3,36 lít.

Câu 29: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khơ thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là

A. 9,3 gam. B. 9,4 gam. C. 9,5 gam. D. 9,6 gam.

Câu 30: Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu được 8,96 lit(đkc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO và NO2 cĩ tỉ khối hơi hỗn hợp X so với oxi bằng 1,3125. Giá trị của m là

A. 0,56 gam. B. 1,12 gam. C. 11,2 gam. D. 5,6 gam.

Câu 31: Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric lỗng dư. Thể tích khí hidro (đktc) được giải phĩng sau phản ứng là.

A. 2,24 lit. B. 4,48 lit. C. 6,72 lit. D. 67,2 lit.

Câu 32: Hồ tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 lỗng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc).

Giá trị của V là A. 6,72. B. 4,48. C. 2,24. D. 3,36.

Câu 33: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn khơng tan. Giá trị của m là

A. 6,4 gam. B. 3,4 gam. C. 5,6 gam. D. 4,4 gam.

Câu 34: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy cĩ 1 gam khí H2 bay ra. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?

A. 40,5 gam. B. 45,5 gam. C. 55,5 gam. D. 60,5 gam.

Câu 35: Cho 2,52g một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 lỗng, thu được 6,84g muối sunfat. Kim loại đĩ là A. Mg B. Zn C. Fe D. Al

Câu 36: Ngâm một lá kim loại cĩ khối lượng 50g trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đĩ là A. Zn B. Fe C. Al D.Ni

Câu 37: Hịa tan Fe trong HNO3 dư thấy sinh ra hỗn hợp khí gồm 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Khối lượng Fe bị

hĩa tan bằng bao nhiêu gam? A. 0,56g B. 1,12g C. 1,68g D. 2,24g

Câu 38: Khi cho 11,2 gam Fe tác dụng với Cl2 dư thu được m1 gam muối, cịn nếu cho 11,2 gam Fe tác dụng với dd HCl dư thì thù được m2 gam muối. Kết quả tính giá trị của m1 và m2 là bao nhiêu?

A. m1=m2=25,4g B. m1=25,4g và m2=26,7g C. m1=32,5g và m2=24,5g D.m1=32,5g và m2=25,4

Câu 39: Hịa tan 3,04 gam hỗn hợp bột kim loại sắt và đồng trong axit nitric lỗng thu được 0,896 lít (đktc) khí NO duy nhất. Thành phần % khối lượng mỗi kim loại là bao nhiêu?

A. 36,2% Fe và 63,8 % Cu C. 36,8% Fe và 63,2 % Cu B. 63,2% Fe và 36,8 % Cu D. 33,2% Fe và 66,8 %

Câu 40: Ngâm một đinh sắt nặng 4g trong dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khơ, cân nặng 4,2857g. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là A. 1,9990g B. 1,9999g C. 0,3999g D. 2,1000g

Câu 41: Cần điều chế 6,72 lít H2 (đktc) từ Fe và dung dịch HCl hoặc dung dịch H2SO4 lỗng. Chọn axit nào để số mol cần lấy nhỏ hơn ?

A. HCl B. H2SO4 lỗng C. Hai axit đều như nhau D. Khơng xác định được

Câu 42: Cho 8g hỗn hợp kim loại Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thốt ra 5,6 lít H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là

A. 22,25g B. 22,75g C. 24,45g D. 25,75g

BÀI 33: HỢP CHẤT CỦA SẮT

Câu 1: Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện

A. kết tủa màu trắng hơi xanh. B. kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đĩ chuyển dần sang màu nâu đỏ. C. kết tủa màu xanh lam. D. kết tủa màu nâu đỏ.

Câu 2: Từ quặng Fe2O3 cĩ thể điều chế ra sắt bằng phương pháp

A. Thủy luyện. B. Điện phân. C. Nhiệt luyện. D.Một phương pháp khác.

Câu 3: Kim loại phản ứng được với dung dịch sắt (II) clorua là

A. Pb. B. Fe. C. Zn. D. Cu.

Câu 4: Một loại quặng chứa sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hồ tan quặng này trong dung dịch HNO3

thấy cĩ khí màu vàng nâu bay ra, dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch BaCl2 thấy cĩ kết tủa trắng (khơng tan trong axit mạnh). Loại quặng đĩ là

A. xiđerit B. hematit C. manhetit D. pirit sắt

Câu 5: Nhiệt phân hồn tồn Fe(NO3)2 trong khơng khí thu được sản phẩm ở phương án nào sau đây? A. FeO, NO2, O2 B. Fe2O3, NO2, NO C. Fe2O3, NO2, O2 D. Fe, NO2, O2

Câu 6: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn cịn lại là:

A. Cu, Fe, Zn, MgO. B. Cu, Fe, ZnO, MgO. C. Cu, Fe, Zn, Mg. D. Cu, FeO, ZnO, MgO.

Câu 7: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ cĩ thể dùng một lượng dư

A. kim loại Mg. B. kim loại Cu. C. kim loại Ba. D. kim loại Ag.

Câu 8: Để điều chế Fe(NO3)2 ta cĩ thể dùng phản ứng nào sau đây?

A. Fe + HNO3 B. Dung dịch Fe(NO3)3 + Fe

C. FeO + HNO3 D. FeS + HNO3

Câu 9 : Cho hỗn hợp Fe và Cu dư vào dung dịch HNO3 thấy thốt ra khí NO. Muối thu được trong dung dịch sau phản ứng là : A. Fe(NO3)3 B. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 C. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 D. Cu(NO3)2

Câu 10: Cho phương trình hố học: aAl + bFe3O4 → cFe + dAl2O3 (a, b, c, d là các số nguyên, tối giản). Tổng các hệ

số a, b, c, d là A. 25. B. 24. C. 27. D. 26.

Câu 11: Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng khơng đổi, thu được chất rắn là

A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. Fe(OH)2.

Câu 12: Sản phẩm tạo thành cĩ chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch

A. NaOH. B. Na2SO4. C. NaCl. D. CuSO4.

Câu 13: Dãy gồm hai chất chỉ cĩ tính oxi hố là

A. Fe(NO3)2, FeCl3. B. Fe(OH)2, FeO. C. Fe2O3, Fe2(SO4)3. D. FeO, Fe2O3.

Câu 14: Cho sơ đồ chuyển hố: Fe

→

X

FeCl3

→

Y

Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là A. HCl, NaOH. B. HCl, Al(OH)3. C. NaCl, Cu(OH)2. D. Cl2, NaOH.

Câu 15: Hợp chất sắt (II) sunfat cĩ cơng thức là

A. FeSO4. B. Fe(OH)3. C. Fe2O3. D. Fe2(SO4)3.

Câu 16: Hịa tàn 10 gam hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng dd HCl thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư, thu được kết tủa. Nung kết tủa trong khơng khí đến khối lượng khơng đổi được chất rắn cĩ khối lượng là:

A. 11,2 gam. B. 12,4 gam. C. 15,2 gam. D. 10,9 gam.

Câu 17: Cho 32g hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 2M. Khối lượng muối thu được làA. 60g B. 80g C. 85g D. 90g

Câu 18: Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 19: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 20: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn -Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đĩ Fe đều bị ăn mịn trước là:

A. I, II và III. B. I, II và IV. C. I, III và IV. D. II, III và IV.

Câu 21: Khử hồn tồn 0,1 mol FexOy bằng khí CO ở nhiệt độ cao thấy tạo ra 0,3 mol CO2. Cơng thức oxit sắt làA. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. khơng xác định được

Câu 22: Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng khơng đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là

(Cho H = 1, O = 16, Fe = 56)A. 16. B. 14. C. 8. D. 12.

Câu 23: Cho khí CO khử hồn tồn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy cĩ 4,48 lít CO2 (đktc) thốt rA.

Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít.

Câu 24: Để khử hồn tồn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối

lượng chất rắn sau phản ứng là A. 28 gam. B. 26 gam. C. 22 gam. D. 24 gam.

Câu 25: Khử hồn tồn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là

A. 5,6 gam. B. 6,72 gam. C. 16,0 gam. D. 8,0 gam.

Câu 26: Hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều cĩ 0,5 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là