Fe2O3 + NaOH → Na2O + Fe(OH)3↓ | Fe2O3 ra Fe(OH)3

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình Fe2O3 + 6NaOH → 3Na2O + 2Fe(OH)3↓ gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Sắt. Mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Phương trình Fe2O3 + 6NaOH → 3Na2O + 2Fe(OH)3↓

1. Phương trình phản ứng hoá học:

Fe2O3 + 6NaOH → 3Na2O + 2Fe(OH)3↓

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Phản ứng tạo thành kết tủa màu nâu đỏ Fe(OH)3

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

4. Tính chất hoá học

4.1. Tính chất hoá học của Fe2O3

Tính oxit bazơ

– Fe2O3 tác dụng với dung dịch axit tạo ra dung dịch bazơ tạo ra dung dịch muối và nước.

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Tính oxi hóa

– Fe2O3 là chất oxi hóa khi tác dụng với các chất khử mạnh ở nhiệt độ cao như: H2, CO, Al:

Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O

Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2

Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe

4.2. Tính chất hoá học của NaOH

– NaOH là một bazơ mạnh, khiến quỳ tím chuyển sang màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu hồng.

– Phản ứng với axit tạo thành muối và nước

NaOH + HCl → NaCl + H2O

– Phản ứng với oxit axit:

2 NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2 → NaHSO3

– Phản ứng với axit hữu cơ để tạo thành muối và thủy phân este, peptit

– Phản ứng với muối tạo bazo mới và muối mới

2 NaOH + CuCl2 → 2 NaCl + Cu(OH)2

– Tác dụng với kim loại lưỡng tính

2 NaOH + 2 Al + 2 H2O → 2 NaAlO2 + 3 H2

– Tác dụng với hợp chất lưỡng tính

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2 H2O

2 NaOH + Al2O3 → 2 NaAlO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho Fe2O3 tác dụng với dung dịch NaOH

6. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

A. Pirit sắt FeS2

B. Hematit đỏ Fe2O3.

C. Manhetit Fe3O4

D. Xiđerit FeCO3

Hướng dẫn giải

Quặng giàu sắt nhất là manhetit Fe3O4 với hàm lượng sắt khoảng 72,4%

Đáp án : C

Ví dụ 2: Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cu2+ oxi hóa được Fe2+ thành Fe3+.

B. Fe3+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.

C. Cu khử được Fe3+ thành Fe.

D. Fe2+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.

Hướng dẫn giải

A sai vì Cu2+ không oxi hóa được Fe2+ thành Fe3+.

C sai vì Cu chỉ khử được Fe3+ thành Fe2+.

D sai vì Fe2+ không oxi hóa Cu thành Cu2+.

Đáp án : B

Ví dụ 3: Ở điều kiện thường Fe phản ứng với dung dịch nào sau đây:

A. FeCl3.

B. ZnCl2.

C. NaCl.

D. MgCl2.

Hướng dẫn giải

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Đáp án : A

7. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Sắt (Fe) và hợp chất:

Phương trình nhiệt phân: 2Fe3O4 → 6FeO + O2↑

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2↑

Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2↑

Fe3O4 + 2C → 3Fe + 2CO2↑

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

4Fe3O4 + O2 → 6Fe2O3

3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe