Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2 | Fe ra Fe(NO3)2

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Sắt. Mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Phương trình Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Sắt tan dần trong dung dịch, đồng thời xuất hiện lớp đồng màu đỏ sáng

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

4. Tính chất hoá học

4.1. Tính chất hoá học của Sắt

– Sắt là kim loại có tính khử trung bình, tùy theo các chất oxi hóa mà sắt có thể bị oxi hóa lên mức +2 hay +3.

Fe → Fe2+ + 2e

Fe → Fe3+ + 3e

Tác dụng với phi kim

a. Tác dụng với lưu huỳnh

b. Tác dụng với oxi

c. Tác dụng với clo

Tác dụng với axit

a.Tác dụng với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

b. Với các axit HNO3, H2SO4 đặc

Fe + 4HNO3 l → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Chú ý: Với HNO3 đặc, nguội; H2SO4 đặc, nguội: Fe bị thụ động hóa.

Tác dụng với dung dịch muối

– Fe đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của chúng:

Fe+ CuSO4 → FeSO4 + Cu

Chú ý:

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

Ag+ dư + Fe2+ → Fe3+ + Ag

4.2. Tính chất hoá học của Cu(NO3)2

– Có tính chất hóa học của muối.

Tác dụng với dung dịch bazơ:

Cu(NO3)2 + 2KOH → Cu(OH)2 + 2KCl

Cu(NO3)2 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + Ba(NO3)2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho Sắt tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2

6. Bạn có biết

Tương tự Fe, các kim loại đứng trước Cu như Mg, Zn, Mn… có thể đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra

A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.

B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.

C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.

D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.

Hướng dẫn giải

“Khử cho, O nhận” ⇒ Fe là chất khử, Cu2+ là chất oxi hóa

⇒ sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+

Đáp án : D

Ví dụ 2: Một loại quặng sắt (sau khi loại bỏ tạp chất) cho tác dụng với HNO3 không có khí thoát ra. Tên của quặng là

A.Hematit.

B. Manhetit.

C. Pirit.

D. Xiđerit.

Hướng dẫn giải

Quặng sắt tác dụng HNO3 không có khí thoát ra → quặng sắt chứa Fe2O3.

→ Quặng hematit

Đáp án : A

Ví dụ 3: Cho ít bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X gồm

A. Fe(NO3)2, H2O

B. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)2, AgNO3 dư

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Hướng dẫn giải

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ Dung dịch X gồm Fe(NO3)3, AgNO3

Đáp án: B

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Sắt (Fe) và hợp chất:

Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2

Fe + H2O → FeO + H2↑

3Fe + 4H2O → 4H2↑ + Fe3O4

2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3↓

2Fe + 3F2 → 2FeF3

10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2↑

Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO↑ + FeCl3