CaO + CO2 → CaCO3 (Canxi oxit và Cacbon đioxit)

1. Phương trình hóa học CaO + CO2 → CaCO3:

Phản ứng hoá học giữa Canxi oxit (CaO) và Cacbon đioxit (CO2) diễn ra ở nhiệt độ phòng, tức là nhiệt độ bình thường của môi trường xung quanh chúng ta. Khi một mẩu nhỏ Canxi oxit được đặt vào không khí ở nhiệt độ thường, nó tiếp xúc với khí Cacbon đioxit và xảy ra phản ứng hóa học giữa hai chất này.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Phản ứng chi tiết như sau:

CaO (canxi oxit) + CO2 (cacbon đioxit) → CaCO3 (canxi cacbonat)

Trong quá trình phản ứng này, Canxi oxit và Cacbon đioxit tương tác với nhau, dẫn đến sự hình thành của Canxi cacbonat. Hiện tượng rõ ràng nhất của phản ứng là khi Canxi oxit hấp thụ khí Cacbon đioxit, chất rắn mới có màu trắng là Canxi cacbonat được tạo thành.

Đây là một ví dụ của quá trình hấp thụ CO2 bởi Canxi oxit, khiến CO2 bị hóa thành Canxi cacbonat. Canxi cacbonat là một chất rắn trắng, phổ biến trong tự nhiên và thường được tìm thấy trong các hóa thạch, hang động, vỏ sò và cả trong xương của động vật. Quá trình này cũng có ý nghĩa trong ngành công nghiệp và môi trường, vì Canxi cacbonat có thể được sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng, phân bón, và còn có khả năng làm giảm lượng CO2 trong khí quyển, có lợi cho việc giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu.

2. Thông tin về các chất trong Phương trình hóa học CaO + CO2 → CaCO3:

Tính chất hóa học và tính chất vật lý của từng chất trong phản ứng hóa học giữa Canxi oxit (CaO) và Cacbon đioxit (CO2) để tạo thành Canxi cacbonat (CaCO3) được mô tả cụ thể như sau:

Canxi oxit (CaO):

– Tính chất hóa học:

+ Canxi oxit là hợp chất vô cơ có công thức hóa học là CaO.

+ Đây là một kiềm mạnh và có khả năng tác động mạnh với nước, tạo thành Canxi hydroxit (Ca(OH)2) theo phản ứng: CaO + H2O → Ca(OH)2. Quá trình này còn được gọi là “tắt vôi” khi Canxi oxit hấp thụ nước và sinh ra nhiệt nhanh chóng.

+ Canxi oxit cũng có khả năng tác động với các axit để tạo thành muối và nước. Ví dụ: CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O.

– Tính chất vật lý:

+ Canxi oxit là chất rắn không màu hoặc có màu trắng nhạt.

+ Nó có cấu trúc tinh thể dạng hệ lập phương.

+ Điểm nóng chảy của Canxi oxit là khoảng 2.572°C (4.662°F), là một trong những điểm nóng chảy cao nhất trong các chất vô cơ.

+ Canxi oxit có khả năng hút ẩm từ không khí và hấp thụ CO2, chuyển hóa thành Canxi cacbonat (CaCO3) trong điều kiện có đủ lượng CO2.

Cacbon đioxit (CO2):

– Tính chất hóa học:

+ Cacbon đioxit là hợp chất hữu cơ có công thức hóa học là CO2.

+ Đây là khí không màu, không mùi và không cháy. Nó không phản ứng trực tiếp với nước trong điều kiện bình thường.

+ Tuy nhiên, Cacbon đioxit có thể tham gia vào các phản ứng hóa học trong điều kiện đặc biệt hoặc dưới ánh sáng mạnh.

– Tính chất vật lý:

+ Cacbon đioxit là một khí với khối lượng phân tử là 44 g/mol.

+ Nó có mật độ cao hơn không khí, là một trong những nguyên nhân tạo ra hiệu ứng nhà kính.

+ Ở nhiệt độ phòng và áp suất khí quyển bình thường, Cacbon đioxit tồn tại dưới dạng khí.

Canxi cacbonat (CaCO3):

– Tính chất hóa học:

+ Canxi cacbonat là hợp chất vô cơ có công thức hóa học là CaCO3.

+ Đây là một chất kiềm yếu và không hòa tan trong nước ở điều kiện bình thường. Tuy nhiên, nó có tính hòa tan trong nước có ga, tức là nước chứa CO2 hòa tan, và tạo thành các ion Canxi bicarbonate (Ca(HCO3)2). Quá trình hòa tan CaCO3 trong nước có CO2 được biểu thị bởi phương trình: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2.

– Tính chất vật lý:

+ Canxi cacbonat thường tồn tại dưới dạng các khoáng chất như vôi, calcite và aragonite.

+ Nó là một chất rắn trắng, trong suốt hoặc có màu trắng nhạt.

+ Canxi cacbonat có cấu trúc tinh thể đa dạng, ở dạng tinh thể calcite có tính dẽo, trong khi dạng aragonite là cứng và mỏng hơn.

+ Canxi cacbonat cũng được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp làm nguyên liệu xây dựng, sản xuất xi măng, kết cấu sơn, giấy và nhiều sản phẩm khác.

Phản ứng hóa học giữa Canxi oxit và Cacbon đioxit để tạo thành Canxi cacbonat là một quá trình hấp thụ CO2, có ý nghĩa trong việc giảm lượng khí CO2 trong khí quyển và giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

3. Bài tập liên quan đến Phương trình hóa học CaO + CO2 → CaCO3:

3.1. Phần trắc nghiệm:

Câu 1. Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và Na2CO3 thu được 11,6 gam chất rắn và 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng CaCO3 trong X là

A. 6,25%.

B. 8,62%.

C. 50,2%

D. 62,5%.

Câu 2. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Điện phân NaCl nóng chảy.

(b) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.

(c) Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3.

(d) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 dư.

(e) Dẫn khí H2 dư đi qua bột CuO nung nóng.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 3. Cho 0,448 lít CO2 hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M thu được m gam kết tủa. Giá trị m là:

A. 1,182.

B. 3,940.

C. 2,364.

D. 1,970

Câu 4. Cho các chất sau đây: MCl, NaCl, Ca(OH)2, Na2CO3,NaHCO3. Số chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là:

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 1

Câu 5. Phản ứng sản xuất vôi: CaCO3(r) → CaO(r) + CO2(k); ΔH > 0 .

Biện pháp kĩ thuật tác động vào quá trình sản xuất vôi để tăng hiệu suất phản ứng là

A. giảm nhiệt độ.

B. tăng nhiệt độ và giảm áp suất khí CO2.

C. tăng áp suất.

D. giảm nhiệt độ và tăng áp suất khí CO2.