Phản ứng CO2 + Ba(OH)2 tỉ lệ 1 : 1 ra BaCO3 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được …

Read more

Phản ứng Cr2O3 + NaOH (đặc) hay Cr2O3 ra NaCrO2 hoặc NaOH ra NaCrO2 thuộc loại phản ứng trao đổi …

Read more

Phản ứng Ca + HCl hay Ca ra CaCl2 hoặc Ca ra H2 hoặc HCl ra CaCl2 hoặc HCl ra …

Read more

Phản ứng Zn + HCl hay Zn ra ZnCl2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, phản ứng thế đã …

Read more