Phản ứng C3H4 + AgNO3 hoặc CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 hay CH≡C-CH3 ra AgC≡C-CH3 thuộc loại phản ứng thế …

Read more

CaCO3 → CaO + CO2

1. Phản ứng chuyển hóa của CaCO3: Phản ứng chuyển hóa của CaCO3 là một quá trình quan trọng trong …

Read more

Phản ứng Cu(OH)2 + CH3CHO hay Cu(OH)2 ra Cu2O hoặc CH3CHO ra CH3COOH thuộc loại phản ứng oxi hóa khử …

Read more

– muzika

Phản ứng Ba(HCO3)2 + Na2SO4 tạo ra BaSO4 kết tủa thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng …

Read more