Phản ứng Na + H2O hay Na ra NaOH hoặc Na ra H2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử …

Read more

Như các bạn đã biết phân bón được xem là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây …

Read more

– muzika

Phản ứng Ba(HCO3)2 + KHSO4 tạo ra kết tủa BaSO4 và khí CO2 thuộc loại phản ứng trao đổi đã …

Read more

Phản ứng K + H3PO4 hay K ra K3PO4 hoặc H3PO4 ra K3PO4 hoặc K ra H2 thuộc loại phản …

Read more

Phản ứng Fe + HNO3 loãng ra N2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng chính …

Read more

Phản ứng KOH + HNO3 hay KOH ra KNO3 hoặc HNO3 ra KNO3 thuộc loại phản ứng trao đổi đã …

Read more