Phản ứng Ca + HCl hay Ca ra CaCl2 hoặc Ca ra H2 hoặc HCl ra CaCl2 hoặc HCl ra …

Read more

Phản ứng Zn + HCl hay Zn ra ZnCl2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, phản ứng thế đã …

Read more

Phản ứng hóa học: Fe + Fe2O3 hay Fe ra FeO hoặc Fe2O3 ra FeO thuộc loại phản ứng oxi …

Read more

Phản ứng Fe + S hay Fe ra FeS hoặc S ra FeS thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, …

Read more

Phản ứng C3H6 + H2O hoặc CH2=CH-CH3 + H2O hay CH2=CH-CH3 ra CH3-CHOH-CH3 thuộc loại phản ứng cộng đã được …

Read more