Ban hành quy định mới về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội vừa ký, ban hành Nghị quyết số 44/2024/UBTVQH15 quy định về thi đua, khen thưởng đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ. Các bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Quy định mới về thi đua khen thưởng đại biểu Quốc hội
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15

Nghị quyết này quy định về thi đua, khen thưởng đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý. của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Danh hiệu thi đua đối với đại biểu Quốc hội công tác chuyên trách ở trung ương, Trưởng, Phó Trưởng ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: “Chiến sĩ thi đua cho các cơ quan của Quốc hội”; “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; “Lao động nâng cao”.

Danh hiệu thi đua của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: “Cờ thi đua của các cơ quan của Quốc hội”; “Tập thể lao động xuất sắc”; “Tập thể lao động tiên tiến”.

Đặc biệt, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua của cơ quan Quốc hội” được trao cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình chọn trong số các cá nhân 3 lần liên tiếp được tặng danh hiệu. danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; có sáng kiến ​​đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thừa nhận hoặc có đề tài khoa học, dự án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng có hiệu quả , có phạm vi ảnh hưởng trong các cơ quan của Quốc hội và các Ủy ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được trao cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến ​​được cơ quan của Quốc hội, Ủy ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội công nhận hoặc có đề tài khoa học, dự án khoa học, dự án khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu.

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được trao cho những cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

Danh hiệu “Cờ thi đua của cơ quan Quốc hội” được trao tặng hàng năm cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của khối thi đua đạt các tiêu chuẩn sau: Hoàn thành chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể xuất sắc; đoàn kết nội bộ; Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; Tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác.

Danh hiệu “Cờ thi đua của cơ quan Quốc hội” được trao cho tập thể lãnh đạo phong trào thi đua chuyên đề do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát động với thời gian thực hiện từ 3 năm trở lên khi tổng kết phong trào. .

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được trao hàng năm cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Tích cực tham gia các phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 100% cá nhân trong Thường trực Hội đồng dân tộc, Ủy ban thường vụ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. lên”; có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được trao tặng hàng năm cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Tham gia các phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và hiệu quả; Ít nhất 70% cá nhân trong Thường vụ Hội đồng dân tộc, Ủy ban thường vụ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân nào bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. cáo trở lên; đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng hoặc truy tặng cho các đại biểu Quốc hội công tác chuyên trách ở trung ương, Trưởng, Phó các Ủy ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách của Nhà nước và pháp luật và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc được xét trong phong trào thi đua do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát động;

Đạt được nhiều thành tích hoặc thành tích phi thường, có phạm vi ảnh hưởng trong các cơ quan của Quốc hội và các Ủy ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Góp phần phát triển kinh tế – xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo;

Đã được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 2 lần liên tiếp hoặc được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục trở lên, trong đó có 2 sáng kiến ​​được công nhận và áp dụng có hiệu lực trong phạm vi một cơ quan của Quốc hội , Ủy ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc có 2 đề tài khoa học, dự án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu, ứng dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ quan, ban ngành của Quốc hội thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Viết một bình luận